Дискриминација на жените е присутна и во 21 век

Дискриминацијата врз жените постои и се јавува во сите општества без разлика на нивниот развој. Видот и обемот на дискриминацијата зависи од самото општество но и од културата,традицијата,религијата и економската развиеност на општеството. Дискриминацијата врз жените се врши на најразличен начин (психичко,физичко,сексуално и економско) и во повеќе сфери:политичката,економската,културната и општествената. На жените долго време им […]

Continue Reading...

Дискриминацијата во Македонија

Во нашата држава од постоењето до денеска   во сите полиња од општествениот  живот свесно или не свесно,намерно или не , се прават определени не правилни ограничувана, понижувана и слично со кои што граѓаните не можат да си обезбедат свои одредени права кои ги требало да ги имаат .Од искуството и од секојдневните примери очигледно дека […]

Continue Reading...